diploma of

FASHION DESIGN

ภาพรวมหลักสูตร

นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการ ทักษะ ภาษาและศัพท์ที่ใช้ในวงการออกแบบแฟชั่น ตั้งแต่ระดับแนวคิดพื้นฐาน ไปจนถึงการผลิตผลงานจริง ซึ่งต้องอาศัยทักษะความรู้รอบด้าน เริ่มตั้งแต่การร่างแบบ การออกแบบขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยีสิ่งทอ การสร้างแบบแพทเทิร์น การตัดเย็บ เทคนิคการตัดเย็บชั้นสูงไปจนถึงการเรียนรู้เทคนิคเฉพาะทาง

หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนผลักดันให้มี แนวทางการออกแบบที่สวยงามซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของนักศึกษา แต่ยังคงมีความสอดคล้องกับตลาดและวงการแฟชั่นระดับนานาชาติ

ระยะเวลา

2 ปี

ตารางเรียน

วันจันทร์-อังคาร 10.00 น. - 17.00 น.
(หรือ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

วันเสาร์-อาทิตย์ 10.00 น. - 17.00 น.
(หรือ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

เปิดเทอมหลักสูตร

กันยายน

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร

ค่าธรรมเนียม 8,000 บาท

ค่าการศึกษาเริ่มต้นที่ 191,000 บาท

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

* นักศึกษาต่างประเทศจำเป็นต้องเข้าเรียนวิชา open lab studio เพิ่มอีก 3 วันต่อสัปดาห์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ประจำ

หลักสูตร

อาจารย์จากต่างประเทศที่ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์เป็นครูและนักปฎิบัติที่มีความรู้จริงในด้านการออกแบบ ประสบการณ์การออกแบบที่ดีระดับโลกถูกนำมาถ่ายทอดในชั้นเรียนด้วยจุดประสงค์ที่จะยกระดับความสามารถในการออกแบบของนักศึกษาที่ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ สามารถศึกษารายละเอียดอาจารย์จากต่างประเทศชั้นนำเพิ่มเติมได้ที่หน้า เกี่ยวกับเรา

ตารางเรียนหลักสูตร

1st
2nd
summer
3rd
4th
1st

1st SEMESTER (กันยายน-ธันวาคม)

Introduction to Collection Theory

Students will be introduced to the fundamentals of the fashion industry through lectures informing on the industry’s current big players, and the differentiation between each womenswear sector (i.e. including but not limited to- pret-a-porter, haute couture, streetwear). Students will create mood boards, utilize a personal sketchbook displaying technical drawings and learn to harness different sources of inspiration. These skills will be exercised during an assignment, which asks students to create a 12 look womenswear collection.

Introduction to Figure Drawing

Introduction to Figure Drawing will arm students with the tools necessary to draw the female, male, and child figure from each angle. Students will study proportion and composition, through life drawing exercises, which will offer opportunities to learn about garment details, fabrics, and silhouettes- with an overarching goal to communicate their designs through fashion sketches.

Introduction to Pattern Design

This course presents a dual focus. The first, is an emphasis on the female body, and learning how to construct basic patterns based on a given measurement. The second portion of this course will focus on style patterns, i.e. the creation of skirts, blouses, and dresses focusing strongly on the materials used.

History of Costume I

This course examines the history of Western dress. Studying society through its clothing and personal artifacts leads to a greater understanding of how fashion directly reflects the sociopolitical demands of a group of people within a certain time and place. The class will confront changing aspects of dress from one era to another, discussing how psychology, conflict, economy, politics, religion, cross-cultural ties, media and other factors contribute and affect the ever-shifting styles.

Introduction to Tailoring Techniques

This course prepares you to acquire the knowledge and skills, regarding the operational use of industrial sewing machines, and its application. To understand the importance and necessity of various sewing techniques for different fabrics, and to acquire the skills to apply those in a sample form. In addition students will be introduced to the main hand stitching techniques.

เส้นทางสู่

ความสำเร็จ

ภาคการศึกษาที่ 1

เรียนรู้ทักษะและทฤษฎีการออกแบบเบื้องต้น เช่น การร่างแบบ การสร้างแพทเทิร์น เป็นต้น

ภาคการศึกษาที่ 2

จัด Events/ Fashion shows เพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาสู่สาธารณะ อาทิเช่น Big Skirt project

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

เรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบแฟชั่น

ภาคการศึกษาที่ 3

เรียนรู้ทักษะและแนวความคิดการออกแบบเสื้อผ้าขั้นสูง รวมไปถึงความรู้ด้านสิ่งทอ

ภาคการศึกษาที่ 4

จัด Fashion shows เพื่อแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสู่สาธารณะ

1st semester

เรียนรู้ทักษะและทฤษฎีการออกแบบเบื้องต้น เช่น การร่างแบบ การสร้างแพทเทิร์น เป็นต้น

2nd semester

จัด Events/ Fashion shows เพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาสู่สาธารณะ อาทิเช่น Big Skirt project

summer

เรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบแฟชั่น

3rd semester

เรียนรู้ทักษะและแนวความคิดการออกแบบเสื้อผ้าขั้นสูง รวมไปถึงความรู้ด้านสิ่งทอ

4th semester

จัด Fashion shows เพื่อแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสู่สาธารณะ