diploma of

FASHION DESIGN

ภาพรวมหลักสูตร

นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการ ทักษะ ภาษาและศัพท์ที่ใช้ในวงการออกแบบแฟชั่น ตั้งแต่ระดับแนวคิดพื้นฐาน ไปจนถึงการผลิตผลงานจริง ซึ่งต้องอาศัยทักษะความรู้รอบด้าน เริ่มตั้งแต่การร่างแบบ การออกแบบขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยีสิ่งทอ การสร้างแบบแพทเทิร์น การตัดเย็บ เทคนิคการตัดเย็บชั้นสูงไปจนถึงการเรียนรู้เทคนิคเฉพาะทาง

หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนผลักดันให้มี แนวทางการออกแบบที่สวยงามซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของนักศึกษา แต่ยังคงมีความสอดคล้องกับตลาดและวงการแฟชั่นระดับนานาชาติ

ระยะเวลา

2 ปี

ตารางเรียน

วันจันทร์-อังคาร 10.00 น. - 17.00 น.
(หรือ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

วันเสาร์-อาทิตย์ 10.00 น. - 17.00 น.
(หรือ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

เปิดเทอมหลักสูตร

กันยายน

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร

ค่าธรรมเนียม 8,000 บาท

ค่าการศึกษาเริ่มต้นที่ 258,000 บาท

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

* นักศึกษาต่างประเทศจำเป็นต้องเข้าเรียนวิชา open lab studio เพิ่มอีก 3 วันต่อสัปดาห์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ประจำ

หลักสูตร

อาจารย์จากต่างประเทศที่ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์เป็นครูและนักปฎิบัติที่มีความรู้จริงในด้านการออกแบบ ประสบการณ์การออกแบบที่ดีระดับโลกถูกนำมาถ่ายทอดในชั้นเรียนด้วยจุดประสงค์ที่จะยกระดับความสามารถในการออกแบบของนักศึกษาที่ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ สามารถศึกษารายละเอียดอาจารย์จากต่างประเทศชั้นนำเพิ่มเติมได้ที่หน้า เกี่ยวกับเรา

ตารางเรียนหลักสูตร

1st
1st summer
2nd
2nd summer
3rd
4th
1st

1st SEMESTER (กันยายน – ธันวาคม)

Fashion Collection Theory

In this course, students will deeply understand the fashion industry’s key players and the various women’s and menswear sectors, such as Pret-a-porter, haute couture, and streetwear. They will learn to create mood boards, sketch technical drawings, and draw inspiration from various sources and design theories. This course is part of the “Materiality and Design with Purpose” pathway, which includes an introduction to craft arts such as batik, silk painting, natural dye and eco print, Shibori, ice dye, and indigo, culminating in a mini-project. The course partially integrates with the Introduction to Pattern Design and Introduction to Tailoring Technique.

Drawing & Imaging Computer-aided Design I

This module aims to give students the fundamental skills and knowledge required to draw the human figure within the practice-based studio. Through drawing practical exercises, students will develop an understanding of proportion, composition, and other key elements of figure drawing. In addition, the students will be inducted to hands-on skills in visual art (collage) presentation, text, Photoshop, and InDesign as part of imaging.

Introduction to Pattern Design

This course has a dual focus. The first aspect emphasizes the female body and teaches students how to construct basic patterns based on given measurements. The second part of the course concentrates on style patterns, such as skirts and trousers. It strongly emphasizes the analysis, drafting, development and finishing.

History of Design & Costume I

This course delves into the history of Western dress, exploring how fashion reflects society’s socio-political demands within specific periods and locations. By examining clothing and personal artefacts, students will gain a greater understanding of changing aspects of dress from one era to another, considering how various factors such as psychology, conflict, economy, politics, religion, cross-cultural ties, media, and more contribute to and impact the evolution of styles over time. The course also covers the part of the artism. This course is taught through images-based, sound, video and films, text, and discussion-based recitations that will direct on space, time, and object studies.

Introduction to Tailoring Techniques

This course is designed to equip students with the knowledge and skills required to operate industrial sewing machines effectively and apply them in practice. Students will learn to recognize the significance and necessity of diverse sewing techniques for various fabrics and develop the ability to implement them in sample forms. Moreover, the course will introduce students to essential hand-stitching techniques that are commonly used in the industry. The partially practice-based of this course will be focused on the finishing of skirt and trousers making.

เส้นทางสู่

ความสำเร็จ

ภาคการศึกษาที่ 1

เรียนรู้ทักษะและทฤษฎีการออกแบบเบื้องต้น เช่น การร่างแบบ การสร้างแพทเทิร์น เป็นต้น

ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 1

เรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบแฟชั่น

ภาคการศึกษาที่ 2

จัด Events/ Fashion shows เพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาสู่สาธารณะ อาทิเช่น Big Skirt project

ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2

พัฒนาทักษะการทำงานบนหุ่น

ภาคการศึกษาที่ 3

เรียนรู้ทักษะและแนวความคิดการออกแบบเสื้อผ้าขั้นสูง รวมไปถึงความรู้ด้านสิ่งทอ (แยกเรียนตามแขนงวิชาที่เลือก)

ภาคการศึกษาที่ 4

จัด Fashion shows เพื่อแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสู่สาธารณะ (แยกเรียนตามแขนงวิชาที่เลือก)

1st semester

เรียนรู้ทักษะและทฤษฎีการออกแบบเบื้องต้น เช่น การร่างแบบ การสร้างแพทเทิร์น เป็นต้น

1st Summer semester

เรียนรู้ทักษะและทฤษฎีการออกแบบเบื้องต้น เช่น การร่างแบบ การสร้างแพทเทิร์น เป็นต้น

2nd semester

เรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบแฟชั่น

2nd Summer semester

จัด Events/ Fashion shows เพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาสู่สาธารณะ อาทิเช่น Big Skirt project

3rd semester

พัฒนาทักษะการทำงานบนหุ่น

4th semester

เรียนรู้ทักษะและแนวความคิดการออกแบบเสื้อผ้าขั้นสูง รวมไปถึงความรู้ด้านสิ่งทอ (แยกเรียนตามแขนงวิชาที่เลือก)